Inbjudan till årsmöte i föreningen Sverige Berättar

22 mars 2020, kl 14:00
Norrtullsgatan 29, pk 2049, ta trappan ner till samlingslokalen i källaren

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisors berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet och kan beställas via info@sverigeberattar.se.

Varmt välkommen!
Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
– halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
– 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
– 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
– 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
14.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *