Målgruppens delaktighet

De unga som gör filmerna får möjlighet att göra sina röster hörda både i själva skapandet och när filmerna visas och delas med andra. Modellen byggs i nära dialog med de involverade unga. Till stöd för detta har vi engagerat en dramapedagog. Vi har pratat med unga som hör till målgruppen och stämt av idéer tillsammans med dem. Det var t.ex. ett barn som kom med tanken att de genom projektet får möjlighet att träffa och lära känna andra unga i 3:e generationen.

Vidare har de unga involverats i olika delar av projektet. Förutom att skapa de digitala berättelserna har de unga utvärderat processen och gett förslag till förbättringar av metoderna. Vi har använt utvärderingsformer som främjar ungas inflytande, t.ex. intervjuer eller metoden “sluta, börja, fortsätta” som ger en struktur för att kommunicera aspekter av projektet. Vi har också genomfört prototyper av hur berättelserna kan gestaltas i “Mirandas film” och “Tommys film” som beskrivs nedan.

Mirandas film Miranda, 12 år, har gjort en film om farmor och farfar som kom till Sverige från Kroatien på 1960-talet. Tillsammans med en pedagog från Unga Berättar har Miranda utformat en berättelse utifrån bilder i ett fotoalbum och intervju med farföräldrar och faster. Hon valde ut de delar som intresserade henne mest, skrev en text och valde bilder. Allt sammanfogades till en digital berättelse. Miranda intervjuades och berättade att hon tyckte att det var roligt att göra mycket själv och att få bestämma över innehållet, t.ex. välja ut vad som vad var viktigast. Hon uttryckte att hon gärna skulle vilja göra längre filmer och jobba en längre tid. Miranda ville också gärna besöka de orter och platser som farföräldrarna berättade om och träffa deras vänner och arbetskamrater. Detta ledde till ett förslag från Unga Berättar om att Miranda skulle kunna göra en längre dokumentärfilm och söka särskilda medel från kommunen för unga kulturprojekt, “En snabb slant”. Miranda hade också en idé om att sätta ihop alla digitala berättelser på det här temat till en längre film. Intervjun med Miranda är ett exempel på hur de unga har haft inflytande i processen och metoden. Vi fick också här indikation på att ett arbetssätt där barnets egna val styr filmernas innehåll fungerar mycket bra. Intervjun ledde också till att Miranda vill jobba vidare med temat i ett eget filmarbete. På så sätt lär hon sig olika produktionsled och får möjlighet att fortsätta berättandet. Hon kommer också i kontakt med rådgivning och kulturhandläggare i den egna kommunen. På så sätt kan idéer från projektet överleva och växa i varje deltagande barn.

Tommys film Tommy från Unga Berättar närmade sig temat för “Sverige Berättar” genom att göra en film om den egna familjen. Processen startade med att han tittade i gamla fotoalbum. Fotografierna var från tiden innan föräldrarna kommit till Sverige och sträckte sig tills ca 1978. Efter det tittade han på gamla super8 filmer från tiden då föräldrarna bott i Sverige i ca 7-8 år. Två av Tommys barn, 8 och 10 år gamla, var med och tittade i fotoalbumet och ställde frågor som han noterade. När föräldrarna filmades och intervjuades använde Tommy barnens frågor samt hans egna.