Målgrupper och genomförande

Målgrupper

Främsta målgrupp har varit barn och unga i första, andra och tredje generationens invandring till Sverige. Här har även ingått flyktingbarn, ensamkommande eller i familj. Under framtagandet av modellen har barn och barnbarn till kroater i Sverige deltagit. Sekundär målgrupp har då varit barnens mor- och farföräldrar som invandrade till Sverige på 1960- och 1970-talet. Modellen för berättande är tänkt att fortsätta spridas till andra kulturföreningar och minoriteter i Sverige efter projektslut.

Genomförande

Under år 1 har vi haft workshops på några lokala kroatiska klubbar. Unga Berättar har lett arbetet med att tillsammans med barnen ta fram en modell för berättande. Här har mediepedagoger och dramapedagogen involverats. Modellen har sammanfattats i utbildningsmaterial som finns tillgängligt på projektets hemsida. En dramatiker och en regissör har genomfört arbetet med text och konstnärligt koncept. En utställningsproducent har involverats och tagit fram koncept för grundutställningen.

Under år 2 har fler barn och unga på fler orter involverats. Vi har provat hur modellen fungerar på barn i första generationens invandring, ensamkommande eller i familj. Manus baserat på berättelser av unga på flykt har skrivits. Unga Berättar har utbildat i konceptet på varje ort i samarbete med Studiefrämjandet. Produktion och repetition av teater har påbörjats enligt särskild plan. Här har producent, regissör, dramapedagog, scenograf, musiker och skådespelare engagerats. Utställningen visades för första gången i december i samverkan med Intercult. Då hölls också ett seminarium om den kroatiska arbetskraftsinvandringen.

Under år 3 har manuset baserat på de kroatiska barnbarnens digitala berättelser fortsatt sin turné och manuset baserat på digitala berättelser av unga på flykt har haft premiär. Den grupp unga har anordnat filmvisning och panelsamtal. Till projektet har dokumentation knutits och arkiverats på Nordiska museet i Stockholm. Flera dokumentärfilmer har också tagits fram under det 3-åriga projektet.