Om projektet

Projektet Sjung mitt liv startade 1 oktober 2018.

Bakgrund

Föreningen Sverige Berättar, som är sprungen ur ett nu pågående Arvsfondsfinansierat projekt med samma namn, har som främsta syfte att bedriva ideell verksamhet som främjar alla former av berättande och människors rätt att berätta, samt att sprida berättelserna genomvarierande konstnärliga gestaltningar.

Utifrån föreningens ändamål har uppmärksammats att det på många äldreboenden saknas kreativa aktiviteter där de boende själva är delaktiga och ges möjlighet till eget skapande. I senaste brukarundersökningen på de boende vi har kontakt med framkommer också att nuvarande aktivitetsutbud skulle kunna breddas och erbjuda skapande verksamhet.

Erfarenheter från tidigare projekt visar bland annat att det finns en stor berättarlust hos de äldre, vilken vi nu vill utveckla och skapa möjligheter för. I tidigare projekt kom de äldres berättarlust inte helt till sin rätt då formatet korta digitala berättelser användes. Vi vill i detta projekt ta vara på berättarlusten i ännu högre grad och ge de äldre det lugn och den tid de behöver för sitt berättande.

I samtal med personal på boende och hantverkspedagog med erfarenhet från arbete med äldre har framkommit att exempelvis sång- och hantverkstunder i workshopformat med återkommande träffar kan skapa det nödvändiga lugn och den tid som de äldre behöver för sitt berättande, samtidigt som stunderna också ger stora möjligheter till eget skapande på de äldres villkor.

Föreningen ser också, utifrån egna erfarenheter och research, samhällets brist på naturliga generationsmöten och vill bidra till ökade sådana. Vi tänker även att dagens samhälle har mycket att vinna på att reflektera över och lyssna till historien.

Projektidén

Projektets syfte är att möjliggöra berättande, eget skapande och generationsmöten för äldre med funktionsnedsättning i första hand på äldreboenden. Syftet är också att bevara och sprida de äldres berättelser till yngre generationer.

Målet är att ta fram en långsiktig modell för hur boende på äldreboenden kan uppmuntras till berättande, eget skapande och ges möjlighet till generationsmöten.

De äldre uppmuntras till berättande utifrån temat Mötet med staden med hjälp av etnolog och pedagoger under stunder med sång respektive textilt hantverk, samt djupintervjuer efter önskemål. I syfte att förstärka och ytterligare väcka minnen till liv skapas ett bildspel med foton från svunna tider och platser utifrån de äldres berättelser. Här används både de äldres egna foton och foton från Stadsmuseets arkiv samt textilier både från de äldres gömmor och från hantverkspedagoger.

Samtalen och berättelserna spelas in och ligger till grund för nya sångtexter och textila hantverk som skapas av musik- och hantverkspedagoger och eventuellt musiker tillsammans med de äldre utifrån individuella förutsättningar. Grundprocessen avslutas med att gamla och nya sånger och hantverk framförs/visas av och för de äldre och deras anhöriga på boendet.

Nästa fas är ett generationsmöte där en barn-/ungdomskör eller musicerande barnbarn, om sådana finns, samt en pensionärskör involveras. De nya musiktexterna blir till enklare körverk med dramatiserade tablåer tillsammans med och anpassade efter deltagare. Generationerna träffas, sjunger och övar de nya sångerna tillsammans med de äldre på boendet utifrån individuella förutsättningar. Det hela avslutas med ett arrangemang på lokal vid behov, till vilket allas nära och kära bjuds in.

Modellen för ovan beskrivna verksamhet utvecklas genom studiecirklar och kulturprogram på tre olika typer av boenden i Stockholm och sprids sedan nationellt med hjälp av ett utbildningsmaterial som tas fram i samarbete med Studiefrämjandet.

Som en sista fas, i syfte att väcka intresse för och sprida de äldres berättelser, de framtagna musikstyckena, det textila hantverket, samt den framtagna modellen för grundverksamheten ytterligare, utvecklar projektet i community-form ett sceniskt körverk med lokal förankring. Vår definition av community-form är demokratiska workshops där unga, äldre, amatörer och professionella skapar tillsammans. Manus och musik till det sceniska körverket skrivs utifrån berättelser, de nya sångtexterna, musikstycken och textilt hantverk framtagna på respektive boende. Det sceniska körverket framförs av lokala seniora körer, barn-/ungdomskör och vokalensemble samt amatörer och professionella skådespelare inför publik.